Motywowanie Sprzedawców


Korzyści dla uczestników:

 • Świadome i celowe kształtowanie swojej postawy wobec relacji z Klientami, współpracownikami oraz wobec wykonywanej pracy
 • Skuteczne łączenie w trakcie pracy swoich własnych doświadczeń z wiedzą i umiejętnościami pozyskiwanymi z zewnątrz (szkolenia, wymiana doświadczeń w środowisku pracy, literatura fachowa)
 • Skuteczne prowadzenie procesu selekcji potencjalnych Klientów oraz samego procesu sprzedaży
 • Efektywne planowanie, gospodarowanie i wykorzystywanie dostępnych środków i technik w przygotowaniach do pracy z Klientami
 • Precyzyjne i jednoznaczne komunikowanie się z Klientami w kwestiach biznesowych jednocześnie budując dobre relacje i radząc sobie skutecznie w sytuacjach trudnych
 • Świadome kontrolowanie przebiegu rozmów i procesu sprzedaży stosując odpowiednie narzędzia komunikacyjne i sprzedażowe
 • Wykorzystywanie poznanych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz adekwatne dobieranie środków kontaktu interpersonalnego na podstawie umiejętnego rozpoznawania stylów społecznych
 • Radzenie sobie z typowymi i nietypowymi zachowaniami negatywnymi występującymi w różnych fazach kontaktu (odmowa kontaktu, formy zgłaszania obiekcji, unikanie decyzji, formy manipulacji, przejawy zniecierpliwienia lub agresji)
 • Świadome prowadzenie i kontrolowanie procesów sprzedaży w każdej jego fazie i z każdym Klientem (niezależnie od jego wielkości i potrzeb), realizując założone cele i efektywnie wykonując wyznaczone zadania na każdym etapie, umiejętnie stosując odpowiednie techniki
 • Tworzenie korzystnego i pozytywnego wizerunku firmy oraz swojego własnego
 • Umiejętne analizowanie potrzeb Klienta oraz odkrywanie i uświadamianie potrzeb niejawnych
 • Skuteczne prezentowanie Klientom produktów i rozwiązań oferowanych przez firmę, używając języka korzyści i różnorodnych form argumentacji właściwych dla danej sytuacji
 • Radzenie sobie  z obiekcjami i umiejętne odpieranie zarzutów dotyczących produktów, usług lub samej firmy – jeśli zaistnieje taka konieczność
 • Stwarzanie warunków koniecznych do zamykania procesu sprzedaży na „tak”, dbając jednocześnie o maksymalną satysfakcję Klienta i najlepsze rozwiązania dla firmy
 • Budowanie długofalowe relacje z Klientami oparte na partnerstwie i wzajemnej satysfakcji


Forma szkoleń:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, odgrywanie ról, kwestionariusze do autoanalizy oraz krótkie wykłady i dyskusje. Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć są dostosowane do charakteru pracy osób biorących udział w szkoleniu.
W trakcie zajęć  wykorzystywanym narzędziem jest odgrywanie ról przez uczestników na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy lub organizowanych na bieżąco w wyniku pojawiającej się problematyki i odnoszących się do tematyki szkolenia. Scenki te, związane z różnorodnymi aspektami praktyki  codziennej pracy uczestników  Klientami, są nagrywane, a następnie omawiane. 
Analiza zachowań pożądanych i niepożądanych, które można obserwować podczas symulowanych sytuacji, służy uczestnikom do określenia własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, a także zbudowania modelu zachowań służących efektywnej i skutecznej realizacji celów zawodowych.
Dodatkowo każdy z uczestników przygotowuje w trakcie szkolenia własną „Ścieżkę doskonalenia”, która zawiera spis kompetencji, na które musi zwracać uwagę i rozwijać w codziennej pracy.

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu sprzedaży obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia sukcesu w pracy handlowca: nastawienie i postawy a sukces w sprzedaży, optymizm i pesymizm w procesie budowania postaw, osobiste teorie sprzedaży (metody łączenia własnych doświadczeń  ze współczesną wiedzą na temat sprzedaży), jakość pracy handlowca (planowanie i efektywne  wykorzystanie czasu pracy).
 • Komunikacja interpersonalna: struktura komunikacji (przekazywanie i odbieranie komunikatów), bariery komunikacyjne i metody ich pokonywania, budowanie dobrych relacji. Komunikacja interpersonalna w praktyce: werbalne i niewerbalne techniki komunikacyjne (aktywne słuchanie, język korzyści, rodzaje argumentacji, kontrola rozmowy). Typologia Klientów (klasyfikacja i metody dopasowania swoich zachowań do konkretnych przypadków rozmówców).
 • Proces sprzedaży: faza przygotowań przed kontaktem z Klientem (źródła informacji, selekcja danych, wybór potencjalnych Klientów, przygotowanie materiałów, cele i plany przebiegu kontaktu), pierwszy kontakt (rodzaje pierwszego kontaktu, specyfika kontaktu bezpośredniego, umawianie spotkań, osoby decyzyjne, radzenie sobie z odmową), spotkanie - pierwsze dobre wrażenie (metody i znaczenie wywierania dobrego wrażenia na rozmówcach), analiza potrzeb, prezentowanie rozwiązań, zbijanie obiekcji, zamykanie sprzedaży, serwis posprzedażowy, utrzymanie Klienta (powody, dla których Klienci chcą z nami pracować i powody, przez które odchodzą).


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Saint - Gobain Glass

W firmie Saint - Gobain Glass, Grupa TemPo przy uzyciu nowoczesnych narzędzi takich jak Assessment Center, przeprowadziła wstępną selekcję podczas rekrutacji pracowników na nową linie produkcyjną. Specjaliści z tej firmy pomogli nam obsadzić stanowiska 26 operatorów oraz 4 inzynierów pracujących na poszczególnych odcinkach linii produkcyjnej. Dzięki sprawnej i profesjonalnej organizacji pracy, projekt ten został zakończony sukcesem, a firma Saint - Gobain zyskała profesjonalny i energiczny personel, gotowy na nowe wyzwania.

czytaj więcej >>

.