Motywowanie Sprzedawców


Korzyści dla uczestników:

 • Świadome i celowe kształtowanie swojej postawy wobec relacji z Klientami, współpracownikami oraz wobec wykonywanej pracy
 • Skuteczne łączenie w trakcie pracy swoich własnych doświadczeń z wiedzą i umiejętnościami pozyskiwanymi z zewnątrz (szkolenia, wymiana doświadczeń w środowisku pracy, literatura fachowa)
 • Skuteczne prowadzenie procesu selekcji potencjalnych Klientów oraz samego procesu sprzedaży
 • Efektywne planowanie, gospodarowanie i wykorzystywanie dostępnych środków i technik w przygotowaniach do pracy z Klientami
 • Precyzyjne i jednoznaczne komunikowanie się z Klientami w kwestiach biznesowych jednocześnie budując dobre relacje i radząc sobie skutecznie w sytuacjach trudnych
 • Świadome kontrolowanie przebiegu rozmów i procesu sprzedaży stosując odpowiednie narzędzia komunikacyjne i sprzedażowe
 • Wykorzystywanie poznanych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz adekwatne dobieranie środków kontaktu interpersonalnego na podstawie umiejętnego rozpoznawania stylów społecznych
 • Radzenie sobie z typowymi i nietypowymi zachowaniami negatywnymi występującymi w różnych fazach kontaktu (odmowa kontaktu, formy zgłaszania obiekcji, unikanie decyzji, formy manipulacji, przejawy zniecierpliwienia lub agresji)
 • Świadome prowadzenie i kontrolowanie procesów sprzedaży w każdej jego fazie i z każdym Klientem (niezależnie od jego wielkości i potrzeb), realizując założone cele i efektywnie wykonując wyznaczone zadania na każdym etapie, umiejętnie stosując odpowiednie techniki
 • Tworzenie korzystnego i pozytywnego wizerunku firmy oraz swojego własnego
 • Umiejętne analizowanie potrzeb Klienta oraz odkrywanie i uświadamianie potrzeb niejawnych
 • Skuteczne prezentowanie Klientom produktów i rozwiązań oferowanych przez firmę, używając języka korzyści i różnorodnych form argumentacji właściwych dla danej sytuacji
 • Radzenie sobie  z obiekcjami i umiejętne odpieranie zarzutów dotyczących produktów, usług lub samej firmy – jeśli zaistnieje taka konieczność
 • Stwarzanie warunków koniecznych do zamykania procesu sprzedaży na „tak”, dbając jednocześnie o maksymalną satysfakcję Klienta i najlepsze rozwiązania dla firmy
 • Budowanie długofalowe relacje z Klientami oparte na partnerstwie i wzajemnej satysfakcji


Forma szkoleń:

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, w trakcie których wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków, odgrywanie ról, kwestionariusze do autoanalizy oraz krótkie wykłady i dyskusje. Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć są dostosowane do charakteru pracy osób biorących udział w szkoleniu.
W trakcie zajęć  wykorzystywanym narzędziem jest odgrywanie ról przez uczestników na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy lub organizowanych na bieżąco w wyniku pojawiającej się problematyki i odnoszących się do tematyki szkolenia. Scenki te, związane z różnorodnymi aspektami praktyki  codziennej pracy uczestników  Klientami, są nagrywane, a następnie omawiane. 
Analiza zachowań pożądanych i niepożądanych, które można obserwować podczas symulowanych sytuacji, służy uczestnikom do określenia własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, a także zbudowania modelu zachowań służących efektywnej i skutecznej realizacji celów zawodowych.
Dodatkowo każdy z uczestników przygotowuje w trakcie szkolenia własną „Ścieżkę doskonalenia”, która zawiera spis kompetencji, na które musi zwracać uwagę i rozwijać w codziennej pracy.

Programy szkoleń:


Aktualnie prowadzone szkolenia zamknięte dla przedsiębiorstw  ukierowane na potrzeby kadry zarządzającej z zakresu sprzedaży obejmują między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia sukcesu w pracy handlowca: nastawienie i postawy a sukces w sprzedaży, optymizm i pesymizm w procesie budowania postaw, osobiste teorie sprzedaży (metody łączenia własnych doświadczeń  ze współczesną wiedzą na temat sprzedaży), jakość pracy handlowca (planowanie i efektywne  wykorzystanie czasu pracy).
 • Komunikacja interpersonalna: struktura komunikacji (przekazywanie i odbieranie komunikatów), bariery komunikacyjne i metody ich pokonywania, budowanie dobrych relacji. Komunikacja interpersonalna w praktyce: werbalne i niewerbalne techniki komunikacyjne (aktywne słuchanie, język korzyści, rodzaje argumentacji, kontrola rozmowy). Typologia Klientów (klasyfikacja i metody dopasowania swoich zachowań do konkretnych przypadków rozmówców).
 • Proces sprzedaży: faza przygotowań przed kontaktem z Klientem (źródła informacji, selekcja danych, wybór potencjalnych Klientów, przygotowanie materiałów, cele i plany przebiegu kontaktu), pierwszy kontakt (rodzaje pierwszego kontaktu, specyfika kontaktu bezpośredniego, umawianie spotkań, osoby decyzyjne, radzenie sobie z odmową), spotkanie - pierwsze dobre wrażenie (metody i znaczenie wywierania dobrego wrażenia na rozmówcach), analiza potrzeb, prezentowanie rozwiązań, zbijanie obiekcji, zamykanie sprzedaży, serwis posprzedażowy, utrzymanie Klienta (powody, dla których Klienci chcą z nami pracować i powody, przez które odchodzą).


Prezentowany zakres problemowy stanowią jedną z możliwych propozycji. Program szkolenia każdorazowo dostosowany zostaje do potrzeb organizacji, czasu przeznaczonego na szkolenie oraz budżetu.

Referencje
Referencje

Rekrutacja dla Oasis East

(...) Grupa Tempo - realizator różnych projektów rekrutacyjnych, wykonywanych wszystkimi możliwymi metodami, dała się poznać jako profesjonalna firma. (...) Powierzone zadania były wykonywane z dużą precyzją w sposób profesjonalny i dokładny. (...) Grupa Tempo charakteryzuje się wysokim poziomem umiejętności dopasowania do potrzeb klienta. Zlecając jej wykonanie projektu, można być pewnym terminowej realizacji, solidności oraz wyboru dobrego kandydata na każde stanowisko na które prowadzi rekrutację.

czytaj więcej >>>

Magdalena Łowińska-Fligier, Kierownik Personalny