Badanie satysfakcji pracowniczej

 

Klient: Firma  utrzymania ruchu w branży automotive, zatrudnienie 150 osób, z siedzibą w Gliwicach

Problem: Firma, która od pewnego czasu borykała się z narastającym problemem dotyczącym komunikacji interpersonalnej i nieufności i niskimi poziomem współpracy zespołowej. Mimo usilnych starań Zarządu nieznane były dokładne przyczyny tych zjawisk, Prezes Zarządu mógł jedynie domyślać się powodów zaistniałych problemów.

Cel: Celem badania satysfakcji pracowniczej było zbadanie nastrojów wśród kadry administracyjnej (30 osób), zdiagnozowanie przyczyn negatywnej postawy pracowników przekładającej się na postawę w zespole. Badanie stanowiło pierwszy element przygotowujący firmę do wdrożenia zmiany organizacyjnej. Zmiana ta prowadzona była przez Grupę Tempo i miała ma celu przemodelowanie struktury organizacyjnej, wypracowanie nowej strategii.

Metoda: W ramach badania zastosowano anonimową ankietę zawierającą pytania  zamknięte oraz pytania otwarte, gdzie pracownicy mogli swobodnie wyrazić swoje opinie. Ankieta opierała się na Dwuczynnikowej Teorii Herzberga i Gratyfikacji potrzeb (Maslow). Wykorzystywała również elementy teorii Meyera i Alen. Przedmiot badania stanowiły: Podejście do decentralizacji władzy w firmie, Potrzeby koordynacji działań w organizacji, Dopasowanie struktury organizacyjnej, Świadomość przeprowadzenia procesu zmiany, Zastosowanie procesu doskonalenia organizacji, Poziom komunikacji i sytuacje konfliktowe.

Wynik: Wynikiem badania był raport obejmujący opis wyników badania, w każdym z badanych obszarów oraz 7 rekomendacji Grupy Tempo w zakresie:
 
•    Poprawy warunków pracy
•    Wdrożenia opisów stanowisk pracy 
•    Identyfikacji procesów do wdrożenia procedur pracy
•    Poprawy komunikacji zespołowej
•    Sposobów łagodzenia konfliktów

Wnioski: Badanie ukazało kierownictwu zasadność usprawnienia funkcji zarządczej: wdrożenia podejścia systemowego do zarządzania firmą, usprawnienia procedur, zmian w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach, konieczności integracji pracowniczej i udrożnienia kanałów komunikacji. Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu outdoorowych sesji integracyjnych, z których pierwsza miała na celu wyłącznie nauczenie pracowników poprawnej komunikacji, a druga wyćwiczenie ich na bazie zadań zespołowych.