prof. dr hab. Janusz StrużynaJanusz Strużyna - ekspert HR


Ekspert do spraw i badacz problemów zarządzania zasobami ludzkimi, doradza i kieruje realizacją funkcji personalnej w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach z różnych branż.

Od 1979 roku związany z Akademią Ekonomiczną w Katowicach, gdzie pełnił  dotychczas między innymi  funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Państwowych Studiów Otwartych (opracował projekt finansowania tej formy studiowania),  Pełnomocnika Rektora  ds.

Akademickiego Centrum Kariery (opracował koncepcję, uruchomił działalność, zajmował się doradztwem personalnym) oraz Przewodniczącego Czasowej Komisji do spraw wdrożenia systemu okresowego oceniania pracowników Uczelni.

W macierzystej Uczelni kieruje także Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Uruchomił studia podyplomowe z zakresu ZZL. Jest także liderem modułu zarządzania zasobami ludzkimi na MBA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykładowcą na podyplomowych studiach SGH  Pracuje także w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Od 2006 pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doświadczenie biznesowe:

W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję prezesa firmy z udziałem kapitału zagranicznego, która wprowadzała na polski rynek inwestorów z innych krajów. Pracował także na takich stanowiskach, jak:

  • Specjalista do spraw organizacji i zarządzania w byłym Górnośląskim Banku Gospodarczym w Katowicach oraz współpracownik Prezesa Zarządu Banku w zakresie budowania organizacji Banku oraz elementów systemu polityki płacowej,
  • Członek zespołu negocjacyjno płacowego w jednej z central związków zaowodwych,
  • Pełnomocnik ds. programowania i rozwoju w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym, a wcześniej konsultant prowadzący proces budowania strategii i systemu zarządzania Firmy; odpowiadał za przygotowanie  planów działalności poszczególnych segmentów strategicznych, doskonalenie kierowników i liderów projektów, opracowanie projektów zmian przebiegu procesów zarządzania i realizacji zadań, programów wspomagających decentralizację decyzji i samokontrolę pracowników,
  • Pełnomocnik Prezesa ds. koordynacji projektów w KGHM „Polska Miedź” S.A. Lubin, członek zespołu projektantów strategii i organizacji Spółki oraz spółek zależnych, a także współprojektant organizacji Spółki Inwestycyjnej, sprawującej nadzór właścicielski nad  podmiotami zależnymi; w ramach zadań m.in. pomagał w doborze i socjalizacji członków zespołów kierowniczego Centrali i spółek zależnych,
  • Dyrektor ds. ekonomicznych w firmie rodzinnej, w której opracował założenia projektu rozwoju wybranych SBU uwzględniający zasady reengineeringu oraz wspomagał proces inwestycji kapitałowych i rozwoju rynkowego Firmy.


Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Kierował wieloma projektami eksperckimi z zakresu budowania strategii zarządzania dla różnorodnych firm (małych i wielkich, produkcyjnych i usługowych), przeprojektowywania organizacji w oparciu o zasady koncentracji działań na podstawowych procesach tworzących wartość dodaną, oraz opracowania rozwiązań w obszarach różnych sfer zarządzania zasobami ludzkimi (w tym budowania zespołów).
Jako konsultant współpracował z międzynarodowymi firmami doradczymi w dziedzinie zarządzania ludźmi.

Wśród licznie zrealizowanych projektów doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi warto wymienić między innymi takie, jak opracowanie założeń strategii i polityki ZZL w oparciu o autorską metodykę; praktyczne opracowanie wszystkich typowych narzędzi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: opracowanie wzorcowych przedmiotów umów o pracę dla samodzielnych pracowników obsługujących wyodrębnione procesy zakupu, sprzedaży i rozliczeń w firmie handlowej; opracowanie metodyki wyboru opcji i implementacji  strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; opracowanie autorskich (współautor) metod wartościowania pracy; ocen pracowniczych, w tym opartych na KPI; opracowanie zakładowego systemu wynagrodzeń dla Fabryki bazujący na identyfikacji kluczowych stanowisk dla wyróżnionych procesów realizacyjnych i zarządczych; opracowanie koncepcji budowania modelowych ścieżek karier dla pracowników jednego z zakładów chemicznych; opracowanie procedur outplacementu i uczestnictwo w projektach z tego zakresu. Ponadto opracowywał koncepcję struktury organizacyjnej jednego z największych zakładów ubezpieczeń w oparciu o koncepcję ścieżek karier i procesy; opracowywał projekt procedury kierowania rozwojem BSU w oparciu o podstawowe zasady reengineeringu. Ponadto, wśród innych tematów zrealizowanych projektów przygotowywał zasadnicze rozwiązania w dziedzinie komputerowych programów wspomagających sprzedaż i rozliczenia finansowo-księgowe dla samodzielnych stanowisk „pierwszej linii”; opracowywał lub był współautorem projektów całości lub wybranych fragmentów systemów zarządzania przedsiębiorstw; opracowywał wnioski kredytowe dla prywatnych  przedsiębiorstw; opracowywał projekty biznes planu, oceny opłacalności inwestycji kapitałowej w Spółkę Leasingową, oraz oceny opłacalności inwestycji mającej na celu zagospodarowanie majątku i potencjału wybranych podsystemów przedsiębiorstw.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 wydanych publikacji oraz kilku pozycji książkowych (publikacje i opracowane projekty dostępne na stronach internetowych Biblioteki AE w Katowicach).

POZAZAWODOWO:

Pełni lub pełnił liczne funkcje w ciałach kolegialnych  wielu organizacji, wśród których wymienić można następujące: Radę Banku, Rady Nadzorcze firm krajowych i międzynarodowych Przewodniczący Przedsiębiorstwa Systemów Komputerowych i Telekomunikacji, Sekretarz Rady Nadzorczej Firmy Budowlanej Polsko – Szwedzkiej, Członek Rad Nadzorczych kilku spółek (w tym między innymi: Przedsiębiorstwa Automatyki, Kopalni Surowców – oddelegowany do indywidualnego nadzoru nad projektem strategii jednego z SBU Kopalni), Kolegium Reakcyjne czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Radę Naukową Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Za swoje największe osiągnięcie uważa: obdarzenie go  zaufaniem przez osoby, którym doradzał w karierze.

Aktualnie pasjonuje się badaniem zmian w zakresie ZZL w oparciu o teorię ewolucji.

Referencje
Referencje

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne dla Ernst & Young

W dniach 01-04 lipca 2009 roku Grupa Tempo zorganizowała dla Ernst & Young spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla 25 menedżerów i 5 kluczowych klientów firmy. Do zadań Grupy Tempo należała pełna organizacja wyjazdu wraz z elementami integracyjnymi (rejsy wyścigowymi motorówkami typu RIB, zwiedzanie zlotu największych żaglowców świata Tall Ships’ Races, dwie imprezy wieczorne) oraz obsługa fotograficzna (...) Organizatorzy wywiązali się z zadania znakomicie, co dobitnie świadczy o ich doskonałych zdolnościach dopasowywania się do potrzeb klienta oraz o dobrym przygotowaniu organizacyjnym. Z przyjemnością polecamy outdoor'owe szkolenia Grupy Tempo innym odbiorcom.

czytaj więcej >>

Piotr Piela, Dyrektor Grupy Energetycznej Ernst & Young